Dokument och presentationer

 Projektbeskrivningar Östra Norrbotten

     Avstamp Östra Norrbotten.uppdaterat-yb.120504

      Avstamp Östra Norrbotten_120503

2013-08-06 Halvtidsrapport från PSYNK Östra Norrbotten.

Länk till en kort övergripande beskrivning av läget i Östra Norrbottens arbete vid halvårsskiftet 2013:

 PSYNK Östra Norrbotten halvtid 130806


Anteckningar PSYNK 2012-04-01-

Styrgruppen

Minnesantecknigar styrgrupp 141006

 Minnesanteckningar styrgrupp 140526

 Minnesanteckningar styrgrupp 140317

 Minnesanteckningar styrgrupp 2013-12-11

 Minnesanteckningar styrgrupp 130930

  Minnesanteckningar styrgrupp 130813

  Minnesanteckningar styrgrupp 130517

  Minnesanteckningar styrgrupp 130417

   Minnesanteckningar styrgrupp 121022
    Minnesanteckningar styrgrupp 120905
      Minnesanteckningar styrgrupp 120503

Arbetsgrupp – BHV-Förskola
     Minnesanteckningar arbetsgrupp MHV-BHV-förskola 120227

     Minnesanteckningar arbetsgrupp MHV-BHV-förskola 120130


Politiska dokument
      Folkhälsopolitisk strategi


Riktlinjer, överenskommelser och samverkansdokument

Samverkansdokument Östra Norrbotten
Samverkansplan mellan kommuner och landsting i östra Norrbotten för barn och ungdomars hälsa. NORRBUS gemensamma riktlinjer, för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov, ligger som grund och är utgångspunkt för samverkan mellan kommuner och landsting i östra Norrbotten.
      NORRBUS östra

Remissöverenskommelse på basnivå
Remissöverenskommelse mellan basnivån Primärvården – Specialistnivån i Barnsjukvården kring psykisk ohälsa barn och unga i åldersgruppen 0 < 6 år BHV
     Remissöverenskommelse på BAS nivån version 2

 Gemensamma rutiner – Barn och ungdom psykisk ohälsa, HÖK
Handläggningsöverensskommelse, HÖK, som fastställer och preciserar sjukvårdens uppdrag och ansvarsfördelning vad gäller barn- och ungdomars psykiska ohälsa.  Framtaget av divisionerna Medicinska specialiteter och Primärvård. Antaget 2010.
    Barn och ungdom, psykisk ohälsa – HÖK version 1.2

Länsövergripande överenskommelse i Norrbotten om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
Överenskommelsen har antagits av landstinget och kommunerna i Norrbottens län. Den har utarbetats i samråd med nätverket för brukar- och närståendeorganisationer i länet, NSPH. Syftet med överenskommelsen är att med utgångspunkt från gällande lagstiftning, de förordningar och reglementen som reglerar parternas ansvar för insatser och samverkan tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde och former för samverkan. Överenskommelsen är ett ramverk för lokala överenskommelser mellan huvudmännen.

Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1 november 2013
  Länsöverenskommelse Norrbottens län Psyskisk ohälsa

Gemensamma riktlinjer för samverkan – Samordnad individuell plan SIP
Ändringar i HSL och SoL från#1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan om denna behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodo sedda. Detta innebäratt begreppet samordnad vårdplan ersätts med samordnad individuell plan i samverkansrikt linjerna. Riktlinjerna för samverkan är framtagna av en samverkansgrupp som består av representanter från landstinget och
kommunerna i länet. Riktlinjerna har behandlats i länsstyrgruppen och har därefter godkänts av landstingsdirektören och socialnämnden i respektive kommun.

Riktlinjerna är reviderade i maj 2013
 SIP – gemensamma riktlinjer i Norrbotten maj 2013


Uppföljning & rapporter

Sammanställningen av skolsköterskornas hälsosamtal i Norrbotten.

 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2012-2013

 Tabellbilaga skolbarns hälsa och levnadsvanor 2012-2013

 skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2011-2012

 skolbarns halsa och levnadsvanor tabellbilaga 2011-2012

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2009-10  
Tabeller_Skolbarns hälsa och levnadsv. i Norrbotten 2009-10
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008-09
Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten2007-08


 Presentationer från konferenser och workshops

Bo Hejlskov – Här finns powerpoint bilder från föreläsningen den 6 februari 2012

Bilder från föreläsningen.

 Bo Hejlskov – PPt bilder från föreläsningen

Länk till Bo Hjlskovs hemsida:

http://www.hejlskov.se/

Presentation från workshopen i Överkalix 8 november 2011

Yngve Bergs presentation:

Inledning Workshop nov 2011

——————————————————————————————————-

Samverkan kring barn och ungdomars hälsa i Norrbotten – 20 oktober 2011

Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting samverkanskonferens kring barn och ungdomar.

Yngve Bergs presentation om ”Framgångsfaktorer i samverkan”

 Framångsfaktorer 20 okt 2011

——————————————————————————————————-

Dokumentation av Politikerkonferensen 30 september i Övertorneå 2011

 Yngve Bergs presentation:

Politikerkonferensen 110930 

——————————————————————————————————-

Presentationer från workshopen i Haparanda 19 maj 2011

Haparanda Tornio – en internationell mötesplats:

 HaparandaTornio

Yngve Bergs presentation:

Norrbus-Information Workshop 19 maj 2011

Daniel Berrs presentation:

 Berr-Haparanda 19 maj 2011

Erik Nilssons presentation:

Föräldrastöd i östra norrbotten 110519a

Jeanette Hademalm Bergs presentation:

Komet presentation 110519

——————————————————————————————————-

Presentationer från ”Politikerkonferensen” 25 mars i Överkalix 2011
Ing- Marie Wieselgrens presentation:

 Del 1-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325

Del 2-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325

Del 3-Barnen allas ansvar Östra Norrbotten 110325

Annika Nordstrands presentation om resultaten från skolsköterskornas hälsosamtal. (Rapport finns att läsa ovan)

Hälsosamtal0910_Öst

Mats Burmans presentation:

LST Överkalix110325

Christina Strömbäcks presentation:

Vinnarkoncept

Yngve Bergs presentation:

 Politikerkonferens i Överkalix 25 mars -11

——————————————————————————————————-

Presentationer från workshopen i Kalix 101111
Håkan Sjögrens presentationer:
Autism
ADHD

Yngve Bergs presentationer:
Info om Modellområdesprojektet
Informationsmaterial Norrbuskonceptet för personal nov 10

——————————————————————————————————-

Presentationer från workshopen i Övertorneå 100518
 http://www.overtornea.se/Kommunal_Service/Skola-och-utbildning/Projekt/Norrbus/