23 september – Webb-TV om att skapa bra webb information för unga

När barn och unga mår psykiskt dåligt är det viktigt att de snabbt och lätt kan hitta hjälp och stöd. Efter grundkravet i förra årets Psykiatriöverenskommelse har nästintill alla kommuner och landsting idag en webb-baserad information om var barn och deras närstående kan vända sig när de behöver hjälp.

Frågan är dock, hittar unga informationen och tycker de den är användbar? Detta stormöte syftar till att inspirera till att skapa bra webb-info för unga.

Läs mer:

Att ska bra webbinfo för unga

Psynk konferens 2014-02-20

Projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga bjuder in till en dag där de senaste resultaten från utvecklingsarbetet för barns och ungas psykiska
hälsa diskuteras i anknytning till centrala frågeställningar kring utbildning, arbetslöshet och
välfärdens effektivisering och finansiering.

Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Möjlighet kommer att finnas för att delta på plats, konferensen kommer också att kunna ses via webb-TV. Platser för deltagande på plats fördelas av styrgruppen för Psynk Östra Norrbotten

Länk till inbjudan:Program Psynk konferens 2014-02-20

20 maj – Alla barn ska känna sig välkomna!

SKL anordnar en dag som vänder sig till de personer i landet som möter nyanlända barn och ungdomar i sitt arbete eller på annat sätt är engagerade i målgruppen. Dagen består mestadels av föredrag men det finns även möjlighet till erfarenhetsutbyte och att ställa frågor till de medverkande.

Dagen kommer att sändas på webb-TV

Program och länk till anmälan för den som vill vara på plats finns här:

http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/kommande-arrangemang

 

23 april – Om prestationsmedel och utbildningsdag 3 om SIP

Förmiddagen den 23 april anordnas en information om överenskommelsen för psykisk ohälsa 2013 mellan staten och SKL, där Ing-Marie Wieselgren kommer att gå igenom grundkraven och prestationsmålen.

På eftermiddagen är det dags för utbildningsdag nr 3 om Samordnade individuella planer, SIP. Dagen genomförs inom ramen för det arbete som pågår just med att stimulera lokala utvecklingsarbeten gällande samordnad individuell plan för barn och unga. Utvecklingsarbetet är kopplat till Psynkprojektet som arbetar med att synkronisera insatser för barns och ungas psykiska hälsa.

Plats: Hornsgatan 15, Stockholm

Tid: 23 april. Prestationsmedel kl. 10.00-12.00 och om SIP 13.00-16.00

Det kommer gå att följa dagen live via webb-tv

Mera information och anmälningsuppgifter för den som vill delta på plats finns här: http://www.skl.se/psynk/om-psynkprojektet/kommande-arrangemang

 

 

Webb-TV sänt stormöte 13 februari

I detta webb-TV sända stormöte får du veta mer om vilka modeller för första linjen som just nu prövas på olika håll i landet, med levande exempel. Vad är de huvudsakliga likheterna och skillnaderna mellan modeller? Varför har man valt en viss modell? Vilka utmaningar har man mött och hur hanterade man dem? Hur gick man från beslut till acceptans till verklighet? Projektet ger även exempel på vilka mätmetoder och skalor som är aktuella att använda i en jämförande studie av olika första linjeverksamheter.
Dessutom lanseras Psynk-projektets nya guide om Första linjen ”Vänd dig hit!”, ett
stödmaterial för kommuner och landsting för att kartlägga och utveckla sin första
linje verksamhet.

Plats: Webb-TV. Länk finns på www.skl.se/psynk
Tid: 12.30 – 16.00